TPNricemill
 
 
   T P N Ricemill
 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

ประวัติบริษัท 

 

โรงสี ที พี เอ็น ไรซ์มิล ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 โดยมีทุนจดทะเบียนครั้งแรก 70 ล้านบาท โรงสีข้าวมีกำลังการผลิต 150 ตัน/วัน, โรงอบข้าวกำลังการผลิต 300 ตัน/วัน ตั้งอยู่บนที่ดิน 30 ไร่ ในอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ให้ผลผลิตข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย และยังเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศว่าเป็นข้าวหอมมะลิภาคเหนือที่หอม นุ่ม ทานอร่อย

อีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตข้าวเหนียวเขี้ยวงู ซึ่งเป็นที่นิยมในการนำไปประกอบอาหารคาว-หวาน เช่น บ๊ะจ่าง ข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวเหนียวทุเรียน เป็นต้น

ปัจจุบันโรงสี ที พี เอ็น ไรซ์มิล ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 90 ล้านบาท มีพนักงานที่มีคุณภาพ พร้อมด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย หน่วยบรรจุสินค้า และโกดังเก็บสินค้าที่มีมาตรฐาน

เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น จึงได้ทำการขยายพื้นที่โรงสีเป็น 88 ไร่ และเพิ่มกำลังการผลิตดังนี้ โรงสีข้าวกำลังการผลิต 450 ตัน/วัน, โรงอบข้าวกำลังการผลิต 1,000 ตัน/วัน

 

T P N Ricemill


นโยบาย

"สร้างสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า เพื่อให้ลูกค้าได้บริโภคข้าวสารคุณภาพ อร่อย สะอาด ปลอดภัย คุ้มราคา"

 

Rice Machine


วิสัยทัศน์

"เป็นผู้นำอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสารครบวงจร เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสูงสุด"

 

Sorter Machine